U tijeku je postupak dobivanja dopusnice za nove četverogodišnje programe/zanimanja srednjoškolskog obrazovanja za redovne i odrasle učenike:

- tonmajstor

- skladatelj i aranžer

- glazbeni urednik, DJ i producent.

Nastavni plan i program za zanimanje tonmajstora uključuje brojne stručne predmete poput: tonsko snimanje i obrada zvuka (teorijska i praktična nastava), analitičko slušanje, MIDI, sinteza zvuka, akustika, solfeggio, poznavanje glazbala i elektroakustičkih uređaja, povijest glazbe, glasovir (obvezno glazbalo), skupno muziciranje i zvuk uživo (teorijska i praktična nastava).

Nakon završenog programa učenik treba biti sposoban:
- voditi čitav proces od snimanja preko miješanja zvuka do masteringa,
- razviti strategiju snimanja glazbenoga sastava s obzirom na dostupnu opremu i željeni stil,
- odabrati mikrofon i položaj mikrofona koji dobro odgovaraju instrumentu koji se snima,
- osmisliti višemikrofonsku konfiguraciju kako bi se postigla s,nimka koja je čim bliža izvornom zvuku ili čim primamljivijeg zvuka,
- prepoznati put signala kompleksnih audiosustava
- upravljati digitalnim i analognim konzolama za miješanje zvuka i DAW programima,
- prepoznati tehničke zahtjeve potrebne za pripremu datoteka za miješanje zvuka,,
- primijeniti tehnike uređivanja potrebne da bi se unaprijedila snimljena glazbena izvedba
- primijeniti ekvalizatore, kompresore, kašnjenja, odjeke i ostale audioprocesore potrebne za učinkovito miješanje zvuka,
- koristiti se tehnikama automatizacije od jednostavnijih do složenijih parametara,
- iscrpno analizirati i ocijeniti svoj ili tuđi miks,
- prepoznati glavne trendove miješanja zvuka u različitim žanrovima,
- prepoznati i razlikovati različite glazbene sastavnice i služiti se osnovnim glazbenim nazivima u cilju lakše komunikacije s glazbenicima i producentima,
- objasniti i opisati temeljna akustička načela,
- postaviti i spojiti razglasni sustav te
- samostalno miješati zvuk na javnim priredbama.
 

Budući skladatelji i aranžeri popularne glazbe pohađaju slijedeće nastavne predmete: skladanje i aranžiranje popularne glazbe (teorijska i praktična nastava), pisanje stihova, solfeggio, harmonija, jazz teorija, harmonija i aranžiranje, kontrapunkt, poznavanje glazbala i elektroakustičkih uređaja, povijest glazbe, glazbena informatika, glasovir (obvezno glazbalo) te glazba i posao. 

Nakon završenog programa učenik treba biti sposoban:
−    skladati glazbeno djelo popularne glazbe za razne namjene,
−    razlikovati i opisati glasove i instrumente u popularnoj glazbi,
−    aranžirati vokalno-instrumentalnu skladbu s područja popularne glazbe za solistu, ansambl ili mali orkestar,
−    svirati aranžmane na glasoviru te
−    koristiti računalo, elektroakustičke uređaje i računalne programe radi notnog zapisa, aranžiranja, snimanja i uređivanja skladbi.

 
Novi program za glazbene urednike, DJ i producente uključuje slijedeće stručne predmete: uređivanje glazbe i produkcija (teorijska i praktična nastava), solfeggio, osnove harmonije, kontrapunkt, povijest glazbe, poznavanje glazbala i elektroakustičkih uređaja, glazbena informatika, glasovir (obvezno glazbalo), skupno muziciranje te glazba i posao.

Nakon završenog programa učenik treba biti sposoban:
-     odabrati odgovarajuće skladbe ili oblikovati njihov slijed prema njihovim značajkama za različite potrebe (radio, televizija, web portal, priredba na javnim mjestima i slično),
-     od izabranih ili ponuđenih glazbenih fragmenata (uzoraka ili sastavnica) oblikovati cjeloviti glazbeni uradak,
-     sudjelovati u zajedničkom oblikovanju tekstualnih, kazališnih, audio i video uradaka,
-     samostalno kreirati različite glazbene sadržaje,
-     služiti se elektroakustičkim uređajima za reprodukciju zvuka, računalom i odgovarajućim glazbenim programima na odgovarajući način,
-     upotrebljavati sintetizator, midi uređaje i odgovarajuće računalne programe za sviranje i snimanje,
-     komunicirati s publikom na odgovarajući način te pismeno opisati svoje glazbene uratke,
-     promovirati svoj rad na prikladan način,
-     samostalno se pripremiti za nastup pred publikom.

Osim ovih stručnih predmeta, učenici pohađaju općeobrazovne predmete: hrvatski jezik, strani jezik (I.), strani jezik (II.), latinski jezik, likovna umjetnost, psihologija, filozofija, povijest, zemljopis, etika/vjeronauk, informatička pismenost, matematika i tjelesna i zdravstvena kultura. Polaznici koji su ranije završili četverogodišnji program gimnazije, ne trebaju pohađati općeobrazovne predmete. Polaznici koji su završili neku drugu četverogodišnju školu trebaju polagati razlikovne ispite iz predmeta koje nisu pohađali ili su ih pohađali po drugačijem nastavnom planu i programu.

Školarina za prvi razred za stručne predmete iznosi 17000 kn. Doplata za općeobrazovne predmete za redovne učenike je godišnje 3000 kn. Planirano upise u ove programe oko 1. srpnja ove godine.